جزئیات مصوبه حقوقی كاركنان دولت در سال ۹۷

حداكثر حقوق كارمندان ۷۸۶۱۰۰۰ تومان

حداكثر حقوق كارمندان ۷۸۶۱۰۰۰ تومان زمین دار شو: سازمان برنامه و بودجه مصوبه تعیین ضریب، حداقل و حداكثر حقوق كارمندان در سال ۱۳۹۷ را منتشر نمود.به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، برپایه آنچه كه سازمان برنامه و بودجه منتشر نموده است، هیئت وزیران در جلسه اردیبهشت ماه به پیشنهاد مشترك سازمان های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات كشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور تصویب كرد.

۱-ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (۲۵، ۵۹۳) ریال تعیین می گردد.

۲-ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری، كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۷) به میزان هزار و هفتصد و نود و هفت (۱، ۷۹۷) ریال تعیین می گردد.

۳-افزایش حقوق كاركنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شركت های دولتی دارای مقررات خاص همچون شركت ها و دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان های مبحث ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و همینطور بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ به میزان شش درصد تعیین می گردد.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - الزامی است.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مبحث ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات كشوری برای كارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذكور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار (۱۱، ۲۳۰.۰۰۰) ریال و حداكثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل كاركنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در این بند تعیین می گردد.

در صورتی كه حقوق و مزایای مستمر هر یك از شاغلین بعد از اعمال ضریب حقوق مبحث بندهای این تصویب نامه و ضریب تعدیل مبحث بند (۷)، كمتر از دوازده میلیون (۱۲، ۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مابه التفاوت آن تا ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۵- حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و ۱۶۱ هزار (۷، ۱۶۱.۰۰۰) ریال تعیین می گردد كه با احتساب فوق العاده های مبحث ماده (۶) قانون یاد شده و ضریب تعدیل مبحث بند (۷) این تصویب نامه، این میزان نباید كمتر از ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود و مابه التفاوت آن تا ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۶- مقامات و هم طرازان مبحث ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات كشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه های اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراكز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراكز استان ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی باشند.

۷- با استناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، كلیه كاركنانی كه حقوق و مزایای مستمر مندرج در حكم كارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، بعد از اعمال افزایش ضریب حقوق مبحث این تصویب نامه، ماهانه كمتر از ۵۰ میلیون (۵۰، ۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می یابد:

تبصره ۱- منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات كشوری، حقوق ثابت و فوق العاده بندهای (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذكور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و سایر دستگاه هایی كه دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق العاده های مشمول كسور بازنشستگی، ملاك عمل خواهد بود.

تبصره ۲- افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.
در اجرای این تصویب نامه رعایت احكام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور در مبحث تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداكثر حقوق بازنشستگان و هم سان سازی حقوق آن ها (تصویبنامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیئت وزیران)

همچنین هیئت وزیران در جلسه اخیر خود به پیشنهاد مشترك سازمان های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات كشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب كرد.

ماده ۱- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشتركان صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷، ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش می یابد.

ماده ۲- حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشتركان صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان ۱۱ میلیون و ۳۸۵ هزار (۱۱، ۳۸۵.۰۰۰) ریال و حداكثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می گردد. بعد از اعمال افزایش سالانه مبحث ماده (۱) و همسان سازی مبحث ماده (۳) این تصویب نامه، چنانچه حقوق بازنشستگانی كه سی سال سابقه خدمت داشته اند كمتر از ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود به ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد.

تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداكثر این ماده مستثنی است.

ماده ۳- در اجرای بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشتركان صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بعد از اعمال درصد افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ نسبت به حقوق سال ۱۳۹۶، با افزایش امتیازات گروه های شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات كشوری -مصوب ۱۳۸۶- در سقف اعتبارات مندرج در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب یك هزار و هفتصد و نود و هفت (۱، ۷۹۷) ریال اعمال می گردد.

تبصره ۱- جداول افزایش امتیازات به نحوی كه درصد افزایش امتیازات گروه های شغلی پایین تر (با اولویت كسانی كه دریافتی ماهانه آنها كمتر از بیست میلیون (۲۰، ۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد) بیشتر باشد، توسط سازمان های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور حداكثر ظرف یك هفته بعد از ابلاغ این تصویب نامه، ابلاغ خواهد گردید.

تبصره ۲- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و قانون مدیریت خدمات كشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات كشوری عمل خواهد شد.

ماده ۴- سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی می توانند از محل منابع داخلی خود، حداكثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان كشوری و لشكری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۷ بر مبنای مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.
1397/02/18
12:33:09
5.0 / 5
4786
تگهای خبر: خدمات , دستگاه , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
فروش ملک
zamindarsho.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زمین دار شو محفوظ است

زمین دار شو

فروش زمین و ملک