ایجاد بیشتر از 13 هزار شغل حاصل تأمین مالی خرد

ایجاد بیشتر از 13 هزار شغل حاصل تأمین مالی خرد زمین دار شو: در امتداد اجرای طرح تامین مالی خرد، مبلغ ۱۲.۵ میلیارد ریال اعتبار از طرف وزارت كار برای ۲۲۰ گروه خودیار تامین اعتبار شده كه باتوجه به عضویت ۶۵ هزار نفر در ۳۹۴۱ گروه خودیار بیش از ۱۳ هزار شغل و كسب وكار خرد در این طرح فراهم گشته است.


به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، طرح تأمین مالی خرد همچون برنامه های مهم و اثرگذار وزارت کار در جهت ایجاد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اشتغال در روستاهای محروم است؛ در این طرح، برای روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ که امکان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، شرایط دریافت وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ فراهم گشته است.

این طرح که با ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎری وزارت کار، بانک کشاورزی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣؤﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ خدمات ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد روﺳﺘﺎ در حال اجرا در کشور است، بر پایه حضور و مشارکت فعال نهادهای کوچک مردمی تحت عنوان " گروههای خودیار" استوار است.

فرآیند حمایت و پرداخت تسهیلات به این نحو است که ابتدا انباشت پس انداز توسط اعضای گروههای خودیار صورت گرفته و پس انداز به صورت وام های خرد در بین اعضا قرار می گیرد؛ سپس پیوند مالی گروههای خودیارو نهادهای مالی با ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی آنها از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در چارچوب دریافت وام های خرد صورت می پذیرد.

وام و تسهیلات دریافتی بدون دریافت وثیقه یا ضمانت بوده و تنها بر پایه سرمایه اجتماعی استوار است و گروههای خودیار با استفاده از تسهیلات بانکی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و توسعه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد در روﺳﺘﺎ می پردازند.

معاون اشتغال وزیر کار در گفتگو با ایسنا، از تشکیل ۲۲۰ گروه خودیار جدید در مناطق کم برخوردار اطلاع داده و می گوید: طی سال 1398 ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨدﺳﺎزی و ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن، ۲۲۰ ﮔﺮوه ﺧﻮدﯾﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﯿﺶ از ۸۰ ﮐﺎﻧﻮن در برخی از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

به قول وی به منظور افزایش سطح مهارت اعضای گروههای خودیار، عرضه آموزشهای مهارتی اشتغال محور برای ورود به بازار کار پیشبینی شده و مذاکرات لازم با سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت گرفته است.

منصوری می افزاید: در این طرح ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ۱۰۰۰ ﮔﺮوه ﺧﻮدﯾﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺴﺐ وﮐـﺎر از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ توسعه کارآفرینی و اشتغال ایجاد شود و سازمان بهزیستی تأمین هزینه اعتبار بخشی از گروههای پیشبینی شده در این طرح را برعهده گیرد.

در جهت اجرای طرح تأمین مالی خرد، مبلغ ۱۲.۵ میلیارد ریال اعتبار از جانب وزارت کار برای ۲۲۰ گروه خودیار تأمین اعتبار شده که با عنایت به عضویت ۶۵ هزار نفر در ۳۹۴۱ گروه خودیار برای بیشتر از ۱۳ هزار نفر فرصت اشتغال و کسب و کار خرد فراهم گشته است.

میزان وام و تسهیلات بانکی پرداخت شده به گروههای خودیار ۷۴۶ میلیارد ریال تا آخر سال 1396 بوده و در فاصله سالهای 1397و 1398 رقمی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از جانب گروههای خودیار جذب شده و در مجموع تا آخر سال گذشته، ۱.۷۴۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

هم اکنون تفاهم نامه همکاری میان وزارت کار، ﺳﺎزﻣﺎن آﻣـﻮزش ﻓﻨـﯽ و ﺣﺮﻓـﻪای، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد روستا به امضا رسیده و در چارچوب این تفاهم نامه، ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت، به منظور توانمندسازی و مهارت افزایی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

کارشناسان از طرح تأمین مالی خرد بعنوان یک ابزار موثر در جهت تکمیل سیاستهای توسعه اشتغال بخصوص در حوزه زنان روستایی یاد می کنند؛ همچنان که در این طرح حساب ویژه ای برای زنان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ باز شده و آمارها از مشارکت ۹۴ درصدی زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮست در این طرح حکایت دارد.

به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، تأمین مالی همواره یکی از چالشهای پیش روی ایجاد و توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه و اشتغال محور بوده است. باوجود آنکه بخش زیادی از اشتغال کشور برپایه ظرفیت بنگاهای خرد و کوچک شکل گرفته اما نظام تأمین مالی متناسب با این نوع بنگاهها نبوده است در حالیکه تأمین مالی اصل مهمی در موفقیت بنگاههای خرد و کوچک به حساب می آید، بر همین مبنا طی دهه های اخیر برنامه هایی به منظور فراهم کردن امکان دسترسی افراد به منابع مالی پیشبینی شده که "تامین مالی خرد" همچون آنها است.
اشتغالزایی از راه تأمین مالی خرد یکی از سیاستهای مهم دولت در جهت توسعه بازار کار است و بهبود وضع معیشت، ایجاد درآمد پایدار برای روستائیان، پیشگیری از مهاجرت و فراهم کردن فرصتهای کسب و کار برای زنان روستا همچون اهداف این طرح به شمارمی رود.
منبع:

1399/05/27
23:27:27
5.0 / 5
1582
تگهای خبر: اشتغال , بانك , تسهیلات , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
فروش ملک
zamindarsho.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زمین دار شو محفوظ است

زمین دار شو

فروش زمین و ملک